برنامه جبرانی در نرم افزار MSP

0
0

سلام
برنامه mspمن به دلیل ایرادنقشه متوقف شده است حال بایدزمانبندی جدیدی ارائه کنم
یعنی درصد پیشرفت قبل را جگونه ثابت کنم وبرانامه جبرانبی ارائه دهم

0
0

با سلام
برای اینکه درصد پیشرفت واقعی پروژه حفظ شود،پیشنهاد می گردد کل W.F فعالیت ها را تغییر ندهید ، W.F فعالیت هایی که تا کنون Actual شده را ثابت نگه دارید و با توجه به W.F باقیمانده برنامه جبرانی را تهیه کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید